CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

WELCOME TO <br>CO. WEXFORD EDUCATION CENTRE<br>Ionad Oideachais Loch Garman

WELCOME TO
CO. WEXFORD EDUCATION CENTRE
Ionad Oideachais Loch Garman

ETHOS:

Co. Wexford Education Centre Helps And Supports Teachers, Parents, Management And Other Interested Parties In Our Education Community In Meeting The Many Demands, Which They Face On A Day To Day Basis. To Achieve This We Believe In Consultation, Openness And Partnership.

Online booking for all courses / workshops is essential.

WE PROVIDE FULL-TIME QUALITY CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OPPORTUNITIES,

For The Local, Regional And National Education Community.

 

Sainchuntas Poist agus Nótaí Ginearálta

 

1. Intreoir

Tá an comórtas seo á eagrú chun Stiúrthóir a cheapadh ar Ionad Oideachais Loch Garman. Beidh an Stiúrthóir freagrach do Choiste Bainistíochta Ionad Oideachais Loch Garman. Beidh sé/sí ar conradh ar bhonn iasachta ag Ionad Oideachais Loch Garman, de réir mar is cuí.

 

2. Sainchuntas Poist an Stiúrthóra Tá an Stiúrthóir freagrach as straitéisí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun tacú leis an bhforbairt ghairmiúil leanúnach in Oideachas Múinteoirí bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta i gceantar agus i réigiún sainiúil a (h)Ionad Oideachais féin.
Caithfidh an Stiúrthóir freagairt do thosaíochtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta forbartha gairmiúla freisin.
Cuirfidh an Stiúrthóir comhairle ar an gCoiste Bainistíochta agus tabharfaidh sé/sí tacaíocht don Choiste agus tosaíochtaí á roghnú aige maidir le forbairt agus bainistiú clár oibre an Ionaid.

Tá an Stiúrthóir freagrach as bainisteoireacht agus riarachán laethúil an Ionad Oideachais, lena n-áirítear pleanáil le haghaidh imlonnú na mball foirne agus úsáid acmhainní ar an dóigh is éifeachtaí agus riachtanais rialaithe chorparáidigh an Ionaid. Tá an Stiúrthóir freagrach freisin as comhshocruithe éifeachtacha oibrithe a fhorbairt le seirbhísí agus le heagrais pháirtíochta.
Is ball ex officio é/í an Stiúrthóir de Choiste Bainistíochta an Ionad Oideachais.

Ar na dualgais beidh:

• pleanáil chun riachtanais an phobal áitiúil scoileanna a aimsiú agus chun straitéisí oiriúnacha freagartha a cheapadh, lena n-áirítear dearadh agus seachadadh cláir oiliúna agus forbartha do mhúinteoirí agus don phobal níos leithne scoileanna ag leibhéal áitiúil
• tacaíocht a thabhairt do scoileanna sa phobal maidir le cleachtais éifeachtacha a fhorbairt ó thaobh forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí.
• straitéisí a cheapadh i dtaca le caidrimh mhaithe a fhorbairt le scoileanna agus lena bpobail

• comhshocruithe éifeachtacha comhpháirtíochta agus comhairliúcháin a fhorbairt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna i ndáil le forbairt agus cur i bhfeidhm cláir náisiúnta agus áitiúla forbartha gairmiúla leanúnaí

• comhoibriú le seirbhísí agus le heagrais eile chun deiseanna forbartha gairmiúla a chur ar fáil do mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do dhaoine eile i bpobal na scoileanna

• a bheith ag comhoibriú, ag líonrú agus ag obair i gcomhar le forais ghaolmhara eile m.sh. an Chomhairle Mhúinteoireachta, Coláistí Oideachais, Ollscoileanna agus institiúidí eile tríú leibhéil, Líonraí Gairmiúla Múinteoirí/pobail Foghlama, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus gníomhaireachtaí seachtracha eile, de réir mar is cuí.

• ról an Ionaid mar Ionad áiseanna agus cruinnithe a chuireann tacaíocht oideachais ar fáil don phobal áitiúil scoileanna/oideachais
• comhairle a chur ar an gCoiste Bainistíochta agus a bheith freagrach dó i dtaca le gach gné d’oibríochtaí an Ionaid
• a bheith mar Rúnaí ag an gCoiste Bainistíochta
• cruinnithe foirne a stiúradh agus deiseanna forbartha gairmiúla a eagrú.
• comhshocruithe a chur i bhfeidhm le rialú maith a chinntiú san Ionad, lena n-áirítear comhshocruithe éifeachtacha bainistíochta airgeadais agus buiséadaithe; rialuithe oiriúnacha inmheánacha airgeadais agus comhshocruithe iniúchóireachta a chur i bhfeidhm; déanamh de réir na mbeartas um luach ar airgead agus riachtanas reachtúil eile
• déanamh de réir riachtanais tuairiscithe na Roinne Oideachais agus Scileanna
• baill foirne an Ionaid a bhainistiú

Féadfaidh sé go dtiocfaidh athrú ar fhreagrachtaí Stiúrthóir Ionad Oideachais Loch Garman de réir mar a thiocfaidh riachtanais agus tosaíochtaí chun solais.

3. An réimse eolais, taithí agus scileanna a theastaíonn

Beidh réimse cumas agus scileanna ag na hiarrthóirí idéalacha a bheidh ina gcuidiú i ról an Stiúrthóra, go háirithe:

• scileanna ceannasaíochta, bainistíochta agus eagrúcháin den scoth agus teist chruthaithe cheannasaíochta agus nuálaíochta go dtí seo
• scileanna idirphearsanta agus cumarsáide den scoth
• taithí leathan mhúinteoireachta agus tuiscint an-mhaith ar oibríochtaí scoileanna agus ar reachtaíocht ghaolmhar
• eolas doimhin ar an gcuraclam bunscoile agus ar an gcuraclam iar-bhunscoile
• an cumas díograis a mhúscailt i ndaoine eile, iad a spreagadh agus an cumas a bheith nuálaíoch
• fís shoiléir de ról agus obair Ionad Oideachais agus den Líonra d’Ionaid Oideachais
• scileanna pleanála agus comhordaithe den scoth, eolas agus taithí ar bhailiú sonraí, ar bhuiséadú, ar thuairisciú airgeadais, ar scríobh tuairiscí srl san áireamh
• cumas cruthaithe obair go neamhspleách agus mar bhall d’fhoireann
• scileanna TFC den scoth agus an cumas bainistiú a dhéanamh ar úsáid éifeachtach TFC mar áis mhúinteoireachta agus foghlama agus an cumas é seo a chur chun cinn
• solúbthacht chun freastal ar riachtanais an Ionaid, lena n-áirítear a bheith toilteanach taisteal a dhéanamh agus/nó obair a dhéanamh tráthnóna agus ag an deireadh seachtaine de réir mar is gá

Beidh ar iarrthóirí a n-éiríonn leo a gcuid modh iompair féin a bheith acu agus ceadúnas iomlán tiomána a bheith acu agus a choinneáil. Beidh rátaí taistil agus cothabhála na seirbhíse poiblí i bhfeidhm.

Is inmhianaithe a bheith cumasach sa Ghaeilge agus a bheith toilteanach obair trí Ghaeilge.

 

4. An comórtas

Bunriachtanais

Ní foláir gach Iarrthóir :

• A bheith ina múinteoir láncháilithe Bunscoile nó Iar-bhunscoile
                              AGUS
• A bheith cláraithe go hiomlán leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Ní mór gach Iarrthóir freisin:

• Coinnigh bpost aitheanta lánaimseartha i bunscoile aitheanta nó iar-bhunscoil le ar a laghad cúig bliana de thaithí múinteoireachta.
                             NÓ
• Bí ar iasacht ó phost aitheanta lánaimseartha i scoil aitheanta mbunscoil nó in iar bhunscoile
                             NÓ
• ag obair faoi láthair leis an Roinn Oideachais agus Scileanna mar Chigire.

Tugadh na hIarrthóirí an méid seo a leanas ar a n-aird freisin :

• Tá an ceapachán faoi réir ceada ón Aire Oideachais agus Scileanna. Ní féidir tairiscint chinntitheach cheapacháin a dhéanamh sula dtugtar an cead seo. • Tá an ceapachán faoi réir imréiteach Grinnfiosrúchán an Gharda Síochána.

• Is ar bhonn iasachta a cheapfar an té a cheapfar agus is ar feadh téarma nach faide ná cúig bliana a mhairfidh an ceapachán. 1ú Meán Fómhair 2014 (nó chomh luath agus is féidir ina dhiadh sin) an dáta a thosóidh an téarma, agus 31ú Lúnasa 2019 an dáta a thiocfaidh deireadh leis.

• Más múinteoir thú atá ar iasacht cheana féin, beidh do sheirbhís reatha ar iasacht san áireamh sa téarma cúig bliana thuas, rud a chiallaíonn go bhfuil seans ann go dtiocfaidh deireadh le do théarma cúig bliana roimh 31ú Lúnasa 2019.

• Agus tairiscint cheapacháin á déanamh mar chuid den chomórtas seo, féadfaidh sé go nglacfar fad an chonartha a fhéadfar a thairiscint d'iarrthóir san áireamh.

• Beidh an té a cheapfar ar iasacht ar feadh buntréimhse scoilbhliana amháin, faoi réir tréimhse phromhaidh 3 mhí a bheith curtha i gcrích go sásúil aige/aici.

• Maidir le duine a bheith ar iasacht, tá an iasacht sin faoi réir athbhreithniú bliantúil agus faomhadh an Bhord Bainistíochta nó na Roinne Oideachais agus Scileanna.

• Ní mór don té atá ceaptha i bpost an Stiúrthóra a bheith ag teacht le riachtanais ROS maidir le hiasachtaí agus iad a chomhlíonadh.
• Beidh athbhreithniú leanúnach ar fheidhmíocht mar ghné den chonradh

• Ní mór taifead sásúil sláinte agus saoire bhreoiteachta agus taifead sásúil ginearálta oibre a bheith ag an iarrthóir.

• Beidh ar an iarrthóir rathúil obair go heisiach don Ionad Oideachais agus ní fhéadfaidh sé/sí dul i mbun fostaíochtaí eile le linn an chonartha gan an cead cuí a fháil.

 

 

 

5 Ceapachán agus Luach Saothair

Déanfar an post a thairiscint sa chás amháin go bhfuil iarrthóir oiriúnach amháin ar a laghad ann don phost. Caithfidh an t-iarrthóir rathúil an conradh don phost a shíniú sula dtosaíonn sé/sí ar an bpost, agus sa chás nach síníonn an t-iarrthóir an conradh, taobh istigh de thréimhse ama réasúnta, glacfar leis nach bhfuil suim aige/aici sa phost níos mó agus déanfar é a thairiscint don chéad iarrthóir oiriúnach eile ar an bpainéal.

Sa chás gur múinteoir é/í an t-iarrthóir rathúil nó múinteoir láthair ar iasacht, coinneoidh sé/sí a t(h)uarastal reatha múinteora agus gheobhaidh sé/sí ar a bharr sin liúntas atá comhionann leis an 10ú pointe ar scála liúntais príomhoidí iar-bhunscoile. Má tá pointe os cionn an 10ú pointe ar scála liúntais príomhoidí iar-bhunscoile á fháil cheana féin ag an iarrthóir, tugadh sé/sí ar aird nach mbeidh cead acu é a choinneáil ar bhonn pearsanta nuair a cheapfar é/í. Más státseirbhíseach é/í an t-iarrthóir rathúil, ní bheidh liúntas iasachta iníoctha.

Ní mór don iarrthóir rathúil a bheith ar fáil chun tosú sa phost ar an dáta a shocróidh an Coiste Bainistíochta. Is faoin iarrthóir rathúil atá a chomhaontú leis an údarás scoile/mBord Bainistíochta aige/aici nó lena f(h)ostóir go scaoilfear saor é/í chun glacadh leis an bpost. Beidh an t-iarrthóir rathúil faoi cheangal théarmaí an dá chiorclán iasachta arna n-eisiúint ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, faoi réir na forála thuas lena leagtar sios uastionacht cúig bliana agus nach bhfuil luaite sna Ciorcláin, Ciorclán 11/02 (Iasachtaí Bunscoile) agus Ciorclán 107/06 (Iasachtaí Iar-bhunscoile).

 

 

6. Gnás Roghnúcháin

Ní mór d'iarrthóirí iarratas a chur isteach ar an bhfoirm chuí iarratais atá le fáil ó www.ecwexford.ie. Ní mór cóip chrua den bhunfhoirm iarratais a chur isteach chuig: Cathaoirleach an Phaineil um Cheapachain, Ionad Oideachais Loch Garman, Bóthar Milehouse, Inis Córthaidh, Contae Loch Garman agus trí ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. faoin Aoine 13ú Meitheamh 2014 ar 5.00 in. Ní mheasfar iarratais a gheofar i ndiaidh an spriocdháta seo.

Bunófar coiste roghnúcháin don phost. Beidh an coiste roghnúcháin comhdhéanta de Ainmnithigh Choiste Bainistíochta an Ionad Oideachais agus Ainmnithigh na Roinne Oideachais agus Scileanna

Is faoi gach iarrthóir atá iad féin a chur ar fáil ar na dátaí a shonrófar, sa chás ina gcuirfear cuireadh rompu dul faoi agallamh, agus cibé socruithe is gá a dhéanamh chun a chinntiú go bhfaighfidh siad an t-eolas a chuirfear chuig an nguthán póca agus chuig an seoladh atá curtha ar an bhfoirm iarratais acu. Is iad na hiarrthóirí féin a bheidh freagrach as gach costas a thabhóidh siad maidir lena n-iarratas agus leis an agallamh. Tugadh na hiarrthóirí ar aird go bhféadfaidh sé go mbeidh gearrliosta ann. Tugadh na hiarrthóirí ar aird go ndéanfar iad a dhícháiliú má théann siad i mbun canbhasála.

 

 

7 Agallamh

Roghnófar an t-iarrthóir rathúil trí phróiseas agallaimh struchtúrtha, a bheidh bunaithe ar chumais lárnacha, agus trí chur i láthair gairid.

Ar na cumais lárnacha tá:
Ceannasaíocht (fís, scileanna chun dul i bhfeidhm ar dhaoine, cumas neartaithe foirniúlachta, cumarsáid)
Scileanna Réasúnaithe / Breithiúnas (smaointeoireacht anailíseach, smaointeoireacht choincheapúil, déanamh cinntí)
Eolas (Tuiscint ar na saincheisteanna reatha a bhaineann leis an gcóras oideachais, eolas ar oideachas múinteoirí, ar an Líonra Ionad Oideachais agus ar an Earnáil Oideachais níos leithne)
Pleanáil/Eagrú Oibre (tosaíochtaí agus spriocanna a shocrú, scileanna monatóireachta agus rialaithe)
Bainistiú (buiséadú agus cuntasacht airgeadais, riarachán i gcomhthéacs scoile agus i gcomhthéacsanna eile, áiseanna, foirniú)

Ní mór d'iarrthóirí a n-oiriúnacht a mheasúnú ó thaobh na taithí atá acu (ina ngairm agus eile) go dtí seo agus ó thaobh na scileanna/gcumas atá acu. Iarrfar orthu samplaí den taithí atá acu a chur in iúl de réir na gcumas lárnach uile sa dóigh go mbeidh siad in ann a n-oiriúnacht don phost a léiriú.

Beidh ar gach iarrthóir cur i láthair gairid a dhéanamh, a mhairfidh cúig nóiméad ar a mhéad, bunaithe ar an bhfís atá acu féin d’Ionad Oideachais Loch Garman amach anseo. Cur i láthair ó bhéal a bheidh i gceist, gan áiseanna teicniúla.

 

AGUISÍN 1

Tá Ionad Oideachais Chontae Loch Garman mar chuid de Líonra Náisiúnta de 30 Ionad den chineál céanna. Tugann sé tacaíocht do mhúinteoirí agus do dhaoine eile a bhíonn ag plé leis an oideachas i gContae Loch Garman, i ndeisceart Chill Mhantáin agus in áiteanna áirithe i gContae Cheatharlach. Tá thart ar 175 scoil sa cheantar seo, idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, agus tá breis agus 2,500 múinteoir ann. Tá sé páirtmhaoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) agus faigheann sé maoiniú freisin ó obair chonartha a dhéanann sé.
Bíonn an tIonad á bhainistiú ag Coiste a thoghtar ar bhonn bliantúil ag Cruinniú Cinn Bhliana an Ionaid. Is ar an Stiúrthóir agus ar an bhfoireann a luíonn an fhreagracht as bainistiú agus riaradh laethúil an Ionaid.
Bíonn an tIonad in úsáid ag múinteoirí áitiúla agus ag grúpaí áitiúla eile le haghaidh cruinnithe agus mar áit chun cuir i láthair agus plé a dhéanamh. Bíonn na saoráidí ar fáil le fruiliú chomh maith.
Bunaíodh an tIonad Lánaimseartha sa bhliain 1998. Is é ráiteas misin an Ionaid:
“Obair le múinteoirí, tuismitheoirí, lucht bainistíochta agus gach páirtí san oideachas chun cumas múinteoireachta agus foghlama a láidriú d'fhonn deiseanna páistí a lánacmhainneacht a fhíorú a uasmhéadú”.

TOP